صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

De Clericis Parochialibus.

91 Clericos Parochiales eligendi jus Ministro cedit.

Curiæ Ecclesiastica ad Archiepiscopi jurisdictionem spectantes. 92 Testamentorum probatio, justa Bonorum Notabilium summa constante, prærogativarum Curiæ duntaxat competit.

93 Testamentorum probatio, justa Bonorum Notabilium summa non comparante, Ordinariis vindicatur.

94 In Curias de Arcubus & Audientiæ extra proprium territorium nemo citandus.

95 Duplices Querelæ, nisi justi gravaminis facta fide, in Curiis Archiepiscopi non concedendæ.

96 Inhibitiones in causis instantiæ absque Advocati subscriptione non concedendæ.

97 Inhibitiones in causis correctionis, nisi gravamine Judici priùs cognito, non concedendæ.

98 Inhibitiones schismaticis, nisi subscribentibus, non concedendæ. 99 Intra gradus prohibitos matrimonium contractum, ipso jure nullum. 100 Minores altero & vicesimo anno absque parentum consensu matrimonium contrahere prohibiti.

101 Facultates pro Bannis omittendis per quos, & quibus sint indulgendæ.

102 In facultatibus pro Bannorum omissione concedendis cautio fidejussoria interponenda, & sub quibus conditionibus.

103 Eædem conditiones ob majorem cautelam jurejurando firmatæ. 104 Parentum consensus viduis contrahentibus remissus.

105 Pro conjugio dirimendo nuda partium confessio non audienda. 106 Sententiæ divortii & separationis non nisi pro tribunali ferendæ. 107 Separatis, eorum altero superstite, nova copula interdicta. 108 Sanctio in Judices contra præmissa delinquentes.

Curiæ Ecclesiastica ad Episcoporum, & Archidiaconorum jurisdictionem spectantes.

109 Peccata & scandala notorià in Curiis Ecclesiasticis denuntianda. 110 Schismatici in Curiis detegendi.

111 Precum Divinarum perturbatores in Curiis detegendi.

112 Puberes in festo Paschatis non Communicantes in Curiis detegendi. 113 Peccata notoria Ministris jus est denuntiare, privatim confessa retegere nefas.

114 Recusantes per Ministros in Curiis detegendi.

115 Ne Ministris aut Oeconomis fraudi sit criminosorum detectio. 116 Oeconomi ad binas tantùm detegendi vices annuatim tenentur. 117 Oeconomi, binis detegendi vicibus debitè perfuncti, non sunt de reliquo in Curiam vocandi.

118 Anni superioris Oeconomi detectiones suas tenentur exhibere, priusquam successuri munus suum adeant.

119 Detectionum schedulæ fide bona, non perfunctoriè & pro forma conficiendæ.

120 Nequa citatio, nisi expressis citandorum nominibus, è curiis imitatur.

121 Nequis in pluribus curiis super eodem crimine cogatur respondere. 122 Sententiæ pro Ministris à beneficio vel officio removendis non nisi per Episcopum pronunciandæ.

123 Actus judiciales non nisi publica, & authentica manu expediendi. 124 Curiarum sigilla, unica.

125 Curiarum sedes, opportuna.

126 Curiæ inferiores testamenta originalia ad Episcoporum Archiva jubentur transmittere.

De Judicibus Ecclesiasticis.

127. Judicum Ecclesiasticorum qualitas.

128 Deputandorum qualitas.

De Procuratoribus.

129 Procuratores, nisi de partis mandato authentico, causas attingere prohibiti.

130 Procuratores sine consilio advocati causas retinere prohibiti.

131 Procuratores, inconsulto advocato, in causa concludere prohibiti. 132 Procuratorum in causis testimentariis juramentum prohibitum. 133 Procuratorum vox importunior in Curis, cohibita.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Constitutiones sive Canones Ecclesiastici per Episcopum Londinensem, Præsidem Synodi pro Canturiensi Provincia, ac reliquos Episcopos & Clerum ejusdem Provinciæ ex regia authoritate tractati, & conclusi in ipsorum Synodo, inchoata Londini Anno Salutis millesimo, sexcentesimo tertio, regnique Serenissimi Principis, Clementissimi Domini nostri, Jacobi Dei gratia Anglia, Francia & Hiberniæ Regis primo, & Scotia tricesimo septimo.

De Ecclesia Anglicana.

[ocr errors]

1. Suprema in Ecclesiam Anglicanam authoritas Regiæ Majestati asserenda.

ROUT officii nostri ratione erga Serenissimam Majestatem regiam obligamur, in primis statuimus & ordinamus, ut Archiepiscopus Cantuariensis pro tempore existens, omnes Episcopi hujus Provinciæ, Decani item, Archidiaconi, Rectores, Vicarii, cæterique ex Clero quicunque, tùm ipsi fideliter custodiant ac observent, tùm (quantum in ipsis est) ab aliis curent observari, & custodiri omnia & singula statuta, ac leges sancitas & constitutas pro antiqua jurisdictione in statum Ecclesiasticum hujus regni Coronæ restituenda, omnique extranea potestate, quæ eidem repugnet, exterminanda. Porrò etiam ut omnes Ecclesiasticæ personæ ad curam animarum constitutæ, omnesque alii concionatores & Theologici in quibuscunque Ecclesiis prælectores (quantum ingenio, cognitione, ac doctrina valebunt) purè & sincerè absque omni fuco aut dolo, singulis annis qua ter ad minimum publicè in concionibus, aliisque homilis, ac prelectionibus suis doceant, divulgent, enuncient, ac declarent, usurpatam omnem & peregrinam potestatem (utpote nullo jure divino nixam & fundatam) justissimis de causis sublatam esse & abolitam; & propterea nullam obedientiam aut subjectionem infra Majestatis suæ regna & dominia hujusmodi extranes

[graphic]

potestati cuicunque ullatenus deberi: sed authoritatem Regiam infra regna sua Angliæ, Scotia, & Hiberniæ, ac reliqua ipsius dominia & territoria proximè & secundùm Deum primam esse & supremam, cui omnes earundem regionum tàm incolæ, quam indigenæ fidem omnem, & obedientiam supra aliam quamcunque in terris potestatem lege divina tenentur exhibere.

2. Regii in Ecclesiam Anglicanam primatus impugnatores

coerciti.

Quicunque in posterum affirmabit, Majestatem Regiam non habere eandem authoritatem in causis Ecclesiasticis, quam pii Principes apud Judæos, & Christiani Imperatores in Primitiva Ecclesia abtinuerunt, vel Regalem ipsius in iisdem causis primatum, hujus Regni Coronæ jamdiu vindicatum, ac legibus ejusdem regni in ea stabilitum, ullatenus lædere aut extenuare præsumpserit: excommunicetur ipso facto, non nisi per Archiepiscopum restituendus, idque postquam resipuerit, ac impios hosce errores publicè revocârit.

3. Ecclesia Anglicana, Orthodoxa.

Quicunque in posterum affirmabit, Ecclesiam Anglicanam, sub Regia Majestate legibus stabilitam, non esse Orthodoxam, & Apostolicam Ecclesiam, Apostolorum videlicet doctrinam tradentem, & astruentem : excommunicetur ipso facto, non nisi per Archiepiscopum restituendus, idque postquam resipuerit, ac impium hunc errorem publicè revocârit.

4. Divina cultus ratio in Ecclesia Anglicana stabilita, pia & orthodoxa.

Quicunque in posterum affirmabit, Liturgia formam in Ecclesiæ Anglicana legibus stabilitam, & in libro Præcum publicarum, ac administrationis Sacramentorum comprehensam, corruptum, superstitiosum, aut illicitum esse. Dei cultum, vel quicquam in se continere, quod Scripturarum canoni sit contrarium: excommunicetur ipso facto, non nisi per Episcopum Diocesanum, vel Archiepiscopum restituendus, idque postquam resipuerit, ac impium hunc errorum publicè revocârit.

« السابقةمتابعة »